POSTUP PRI ZAKLADANÍ S.R.O.

 

Málokto vie, že založenie s.r.o. musí mať presne stanovené pravidlá, preto Vám prinášame

postup založenia a vzniku spoločnosti s ručením obmedzeným (s.r.o.) krok za krokom.

 

Nižšie Vám poradíme ako si sami založiť s.r.o. a pokúsime sa vysvetliť prečo my dokážeme založiť Vašu novú s.r.o.  najlacnejšie na území SR s garanciou dorovnania rozdielu a malého darčeka.

 

Najpopulárnejšou formou podnikania na Slovensku je v takmer 75 % prípadoch spoločnosť s ručením obmedzeným (s.r.o.). Pred tým než sa rozhodnete založiť si spoločnosť s ručením obmedzeným mali by ste si prečítať výhody a nevýhody takejto spoločnosti. (VÝHODY/NEVÝHODY) Využitie našej služby založenia spoločnosti s.r.o. je z viacerých pohľadov efektívnejšie ale hlavne ekonomickejšie ako by ste čakali. Naša spoločnosť disponuje elektronickým podpisom a preto dokáže podávať všetky tlačivá rýchlejšie a ekonomickejšie ako keby ste ich podávali sami.

 

Vysvetlíme na príklade majiteľa spoločnosti XY s.r.o. V roku 2009 sa podnikateľ Emil KONOPKA rozhodol založiť vlastnú spoločnosť. Vtedy ešte nevedel, že je možné využiť služby asistovaného založenia firmy. Tak strávil zhruba týždeň  štúdiom materiálov, zháňal z internetu negarantované dokumenty potrebné na založenie spoločnosti. Ale čo ho asi najviac prekvapilo bol samotný fakt, že mohol samotnú s.r.o. založiť o cca 122,- EUR lacnejšie a ušetrené peniaze mohol investovať do internetovej reklamy.


Pozrime sa spolu ako môžete aj vy ušetriť cca 122,- EUR a investovať ich do niečoho úplne iného.

Podnikateľ Emil KONOPKA si zhruba prešiel zoznam voľných živnosti a vybral si 11 voľných živností. Vypísal tlačivo a odniesol na živnostenský úrad. Nakoľko sa vyskytla v tlačive chyba, musel sa vrátiť a prepracovať ho. Nakoniec ešte zaplatil kolok vo výške 11x5 EUR (za každú voľnú živnosť 5EUR) spolu 55,- EUR. Následne nato musel podať návrh na zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra a priložiť k nemu kolok v hodnote 331,5 EUR. Preto môžeme konštatovať, že samotné založenie ho vyšlo na 381,5 EUR v ktorom nie je zarátaný jeho čas na štúdium, čas na strávený na úradoch, poštovné a benzín.  Ako hovorí samotný majiteľ spoločnosti:  „Dnes by som tu istú chybu určite nespravil !

 

Naša spoločnosť Vám v balíku ŠTART založí s.r.o. za sumu 259,-EUR. Pokiaľ sa rozhodnete založiť si s.r.o., svojpomocne, okrem toho že to bude pre Vás podstatne drahšie, musíte absolvovať nasledujúce kroky :

 

1.      Krok – Výber obchodného mena spoločnosti, predmetu podnikania a sídla spoločnosti

Jednou z najdôležitejších častí samotnej s.r.o. je výber vhodného obchodného mena s ktorým sa budete prezentovať na verejnosti a vo všetkých právnych vzťahoch. Je dobré si overiť či takéto obchodné meno už nie je registrované na obchodnom registri, alebo chránené ochranou známkou. Veľkú pozornosť v tomto kroku venujte výberu vhodných činností , ktoré budete chcieť vykonávať. Prehľad všetkých živností nájdete v zozname živností na našej stránke. Štandardne je cena za jednu voľnú živnosť 5,- EUR, u nás máte neobmedzený počet už v cene založenia s.r.o..

Sídlo spoločnosti môžeme zriadiť buď v nehnuteľnosti ktorú vlastní jeden zo spoločníkov, v prenajatej kancelárií alebo ľubovoľnej nehnuteľnosti kde sa Vám majiteľ takýto súhlas dá. Obchodný register potrebuje na overenie sídla spoločnosti výpis z listu vlastníctva, súhlas majiteľa zo zriadením sídla spoločnosti. V druhom prípade obchodný register požaduje predloženie nájomnej zmluvy alebo zmluvy o budúcej zmluve z ktorej musí byť zrejmé, že prenajímateľ súhlasí zo zriadením sídla spoločnosti v jeho nehnuteľnosti.

 

2.      Krok – Spísanie zakladateľskej listiny, resp. spoločenskej zmluvy spoločnosti s ručením obmedzeným

Ak sa rozhodne založiť s.r.o. jedna osoba musí uzatvoriť tzv. zakladateľskú listinu. Ak sa spoločnosť rozhodne založiť viacero osôb (spoločníkov) uzatvárajú medzi sebou spoločenskú zmluvu. Zakladateľská listina a spoločenská zmluva musí byť podpísaná notárom. Úplne postačuje zájsť na matriku, kde je overenie podpisu podstatne lacnejšie.

 

Spoločenská zmluva právne vhodné napísaná musí mať v zmysle obchodného zákonníka tieto náležitosti:

 

                    obchodné meno a sídlo spoločnosti,

                    určenie spoločníkov

                    predmet podnikania,

            výšku základného imania a výšku vkladu každého spoločníka a výšku splatených vkladov pri založení spoločnosti vrátane spôsobu a lehoty splácania vkladu,

                    mená a bydliská a rodné čísla prvých konateľov spoločnosti a spôsob, akým konajú v mene spoločnosti,

                    mená a bydliská a rodné čísla členov prvej dozornej rady, pokiaľ sa zriaďuje,

                    určenie správcu vkladov,

                   výšku rezervného fondu, ak spoločnosť vytvára rezervný fond pri svojom vzniku, a výšku, do ktorej je spoločnosť povinná rezervný fond dopĺňať, a rovnako aj spôsob jeho dopĺňania,

               výhody poskytnuté osobám podieľajúcim sa na založení spoločnosti alebo na činnostiach smerujúcich k nadobudnutiu oprávnenia na jej činnosť,

                    predpokladané náklady spoločnosti súvisiace so založením a vznikom spoločnosti,

                    ďalšie údaje, ak tak ustanovuje zákon.

 

V správnej spoločenskej zmluve by sme nemali zabudnúť na ustanovenia o dobe trvania spoločnosti (či sa spoločnosť zriaďuje na dobu neurčitú alebo určitú ), obchodný podiel (predovšetkým za akých podmienok môže spoločník previesť svoj obchodný podiel na tretiu osobu), orgány spoločnosti a ich kompetencie, práva a povinnosti spoločníkov, rozdeľovanie zisku, znižovanie a zvyšovanie základného imania a pod.

Dobrá rada: Nezabúdajte, že spoločenská zmluva je najdôležitejší dokument, ktorý upravuje všetky právne vzťahy medzi jednotlivými spoločníčkami a preto jej vypracovaniu venujte náležitú pozornosť.

 

3.      Krok –  Získanie živnostenského oprávnenia pre s.r.o.

Samotný doklad, ktorý oprávňuje budúceho podnikateľa podnikať je živnostenské oprávnenie. Poznáme 3 druhy živností : voľná, remeselná a viazaná. Konateľ požiada o vydanie živnostenského oprávnenia na jednotlivé predmety činnosti podnikania. Živnostenské oprávnenie vystaví odbor živnostenského podnikania obvodného úradu miestne príslušného podľa sídla spoločnosti.

 

K vydaniu živnostenského oprávnenia pre s.r.o. je potrebné predložiť:

 

          kópiu zakladateľskej listiny (jednoosobová s.r.o.) alebo spoločenskej zmluvy (ak je viac spoločníkov) s úradne overenými podpismi spoločníkov,

                    ak ide o viazanú alebo remeselnú živnosť, tak doklady preukazujúce odbornú spôsobilosť (napr. výučný list),

                    notársky overené splnomocnenie pre toho, kto vybavuje živnosť,

                    kolky v hodnote 5,00 EUR za každý predmet činnosti ak ide o voľnú živnosť a 15,00 EUR za každú viazanú či remeselnú živnosť.

 

4.      Krok –  Splatenie základného imania

Správca vkladu písomne prehlási, že všetci spoločníci zložili svoje vklady v špecifikovanie výške (toto prehlásenie je potrebné pripojiť ku zápisu spoločnosti do Obchodného registra).

 

Základné imanie spoločnosti musí byť v roku 2012 minimálne 5000,- EUR a tvoria ho peňažné aj nepeňažné vklady. Pri podaní návrhu na zápis spoločnosti do obchodného registra musí byť v prípade jedného spoločníka splatené v plnej výške. V prípade viacerých spoločníkov musí každý z nich splatiť aspoň 30 % svojho vkladu, pričom celková hodnota splatených peňažných vkladov spolu s hodnotou odovzdaných nepeňažných vkladov musí byť aspoň 50 % zo zákonom stanovenej výšky základného imania. Zvyšok je potrebné splatiť do piatich rokov od vzniku spoločnosti. Hodnota vkladu každého spoločníka musí byť aspoň 750,- EUR.

 

5.      Krok –  Zápis spoločnosti s ručením obmedzeným do Obchodného registra

Po splatení základného imania môžeme pristúpiť ku samotnému kroku a to zápis spoločnosti s.r.o. do Obchodného registra.  V tejto časti je potrebné vyplniť formulár na návrh na zápis , doložiť požadované prílohy a návrh podať na okresný súd podľa Vášho sídla spoločnosti.

 

K návrhu na zápis spoločnosti s.r.o. je potrebné doložiť tieto dokumenty :

 

                    formulár návrhu na zápis s notárskym osvedčením podpisov všetkých konateľov,

                    spoločenskú zmluvu (alebo zakladateľskú listinu) v dvoch vyhotoveniach s notársky overenými podpismi všetkých spoločníkov,

                    dve kópie živnostenského oprávnenia (prípadne výpis zo živnostenského registra) - notársky overené,

                    prehlásenie správcu vkladu o rozsahu splatenia vkladov spoločníkov v dvoch vyhotoveniach,

                    podpisové vzory konateľov (ustanovenie konateľov do funkcie) v dvoch vyhotoveniach,

                    v prípade jednoosobovej s.r.o. - vyhlásenie, že podnikateľ nie je jediným spoločníkom vo viac ako troch s.r.o,

                   osvedčenie o sídle spoločnosti – nájomná zmluva príp. zmluva o budúcej kúpnej zmluve a list vlastníctva k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti so zriadením sídla spoločnosti a list vlastníctva k nehnuteľnosti,

             kolky v hodnote 331,50 EUR (v prípade, ak predkladáte návrh fyzicky; pri elektronickej forme je poplatok v polovičnej výške, je však potrebné mať zaručený elektronický podpis alebo využiť služby špecializovaných firiem),

             notársky overené splnomocnenie pre tú osobu, ktorá zápis vybavuje (v prípade, ak chcete splnomocniť niekoho na vybavenie potrebných formalít).

 

Ak ste všetky dokumenty predložili v správnej právnej forme a pridelení vyšší súdny úradník v návrhu na zápis spoločnosti s.r.o. nenájde žiadne nezrovnalosti, musí rozhodnúť do 5 pracovných dní o čom vystaví potvrdenie o vykonaní zápisu a prvo výpis z obchodného registra. Tieto dokumenty si môže konateľ vyzdvihnúť osobne alebo si ich nechať zaslať poštou.

Dobrá rada: Pri osobnom preberaní výpisu si dávajte pozor ak ste viacerý konatelia spoločnosti s.r.o. na podpisový vzor konateľa. Ak máte napísané v podpisovom vzore, že konáte spoločne , tak musíte prísť na obchodný register spolu alebo napísať splnomocnenie v akceptovateľnej forme obchodného registra.

 

6.      Krok –  Registrácia s.r.o. na daňovom úrade

Každá novo vzninutá s.r.o. musí byť zaregistrovaná na daňovom úrade, a to osobitne na každý druh dane (napríklad daň z príjmov právnických osôb, daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov zo závislej činnosti a pod.). Daňový úrad do 30 kalendárnych dní vydá spoločnosti osvedčenie o registrácii a pridelí desaťmiestne daňové identifikačné číslo (DIČ).

Dobrá rada: Nezabúdajte , že všetky zmeny vykonané v spoločnosti s.r.o. musíte do 15 dní nahlásiť príslušnému daňovému úradu. V prípade ak chcete predísť možným komplikáciam a ušetriť minimálne 122,- EUR neváhajte kontaktovať našu centrálu, ktorá Vám pridelí príslušného regionálneho manažéra pre Vašu maximálnu spokojnosť.